-:: แบบตอบรับเพื่อการแจ้งข่าวสารและเตือนภัย มกอช. ::-

    ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม Contactor Detail :
ชื่อ-นามสกุล/Name - Lastname *:
ที่อยู่/Address* :
โทรศัพท์/Telephone:  โทรสาร/Fax :
    ข้อมูลองค์กร :
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน/Company name :  ภาครัฐ  ภาคเอกชน

ที่อยู่ :
โทรศัพท์/Telephone :  โทรสาร/Fax :
เว็บไซต์องค์กร/website :
กลุ่มประเภทสินค้าที่ผลิต Product Category :
  กลุ่มสินค้าเกษตร
  
  กลุ่มสินค้าอาหาร
  
  กลุ่มสินค้าอื่นๆ
  

แหล่งจำหน่าย Distribution place:   ในประเทศ Domestic market

  ต่างประเทศ โปรดระบุประเทศคู่ค้า International market, please indicate a spacific country
1. 2.
3. 4.
    ประเด็นปัญหาที่หน่วยงานของท่านประสบปัญหา หรือ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ(สามารถเลื่อกได้มากกว่า 1 ข้อ) Problem which your organization is currently facing or topic of interest (can chose more than 1) :
ข้อกำหนดการตรวจสอบและกักกันสินค้าข้อกำหนดการติดฉลาก
โรคระบาดสัตว์ข้อกำหนดปริมาณสารตกค้างและสารปฏิชีวนะ
มาตรฐานการผลิต / ระบบการรับรองและควบคุมการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร / วัตถุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โภชนาการพิเศษ / อาหารตามหลักศาสนาและเชื้อชาติอาหารนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยี และ GMO
สถานการณ์การค้า / ปริมาณการส่งออก - นำเข้าการเจรจาการค้าเสรี / ประชาคมเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์ / อบรมสัมมนา / ความรู้ทั่วไป
ประเด็นปัญหาอื่นๆ (โปรดระบุ) Other (please indicate) :
       
    ช่องทางการรับข้อมูล :
อีเมล์หลัก *:
 อีเมล์สำรอง :
หมายเหตุ :  แบบตอบรับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้บริการข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเท่านั้น การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
Note :  The answer to this questionaire will be used as our database only. Your answer to all questions would be appreciated and benefit to the next seminar