ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานบังคับ


วันที่ประกาศ


หัวข้อมาตรฐาน


7 มีนาคม 2559

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา


15 มกราคม 2558

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

15 มกราคม 2558 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนาไมปลอดโรค

23 กรกฎาคม 2557 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

1 สิงหาคม 2556 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

3 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่