ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความมั่นใจในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย


วัตถุประสงค์
      1. เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
      2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหารของไทย โดยผ่านการสร้างมาตรฐาน

เป้าหมาย
      สินค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานความปลอดภัย จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์
      1. สร้างกลไกการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
      2. จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับและระบบเตือนภัย
      3. จัดแสดงนิทรรศการระบบมาตรฐานและสินค้าคุณภาพสร้างภาพลักษณ์ในต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินงาน
      - จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศ เช่น ร่วมจัดงาน Road Show เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพมาตรฐานสินค้าไทย การเชิญผู้นำเข้าเยี่ยมชมระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของไทย การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ เป็นต้น
      - การวางระบบและดำเนินการควบคุมตรวจสอบปัจจัยการผลิตตลอดจน สินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งการออกใบรับรองส่งออกประเภทต่างๆ
      - สร้างความมั่นใจในผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการของไทย โดยยกระดับขีดความสามารถห้องปฏิบัติการของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการจัดทำเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
      - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการตามสอบหรือระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อมีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบการตามสอบหรือการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหาได้และเป็นช่องทางหรือจุดขายในการจำหน่ายสินค้าในตลาดบน (Premium Market)
      - ดำเนินการระบบเตือนภัยความปลอดภัยสินค้าเกษตร-อาหาร-อาหารสัตว์ ของไทย (ขยายผลจากต้นแบบโครงการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์ของอาเซียน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ของไทยดำเนินการร่วมกับสหภาพยุโรป) โดยประสานการดำเนินการกับหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูล มาใช้ในการวางระบบควบคุมสินค้าที่มีปัญหาอย่างเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริโภค
      - ใช้กลไกการดำเนินงานด้านกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และที่หน่วยงานอื่นรักษาการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัย โดยวางระบบการใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีความชัดเจนในการบูรณาการ ทั้งการแบ่งงาน การมอบอำนาจ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายและอื่นๆ รวมทั้งการประกาศใช้มาตรฐานบังคับภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551