ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านมาตรฐาน


วัตถุประสงค์
      สร้างศักยภาพและยกระดับความรู้เรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เพื่อเป็นแนวผลักดันการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานครบวงจร

เป้าหมาย
      1. เน้นผู้รับซื้อผลผลิตและกลุ่มผู้บริโภคเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างกระแสความต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐาน (Demand Driven)
      2. กลุ่มผู้ผลิต เพื่อสร้างกระแสความรับผิดชอบตลอดจนความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการสร้างคุณภาพมาตรฐานในสินค้าที่ตนเองผลิต

กลยุทธ์
      1. พัฒนาระบบอาหารศึกษาและองค์ความรู้
      2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านมาตรฐาน
      3. สร้างเครือข่ายความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

แนวทางการดำเนินงาน
      - ปลูกฝังทัศนคติในการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย แก่ผู้บริโภคทุกระดับ เพื่อทำให้คนไทยตระหนักและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตในการบริโภคสินค้า โดยบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยเท่านั้น
      - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยใช้ช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อผลผลิตหรือผู้บริโภค และให้ครอบคลุมในระดับต่างๆ ทั้งชุมชนและระดับประเทศ เพื่อสร้างให้กลุ่มต่างๆ มีความต้องการมาตรฐานอย่างแพร่หลาย
      - สร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ Q เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ Q
      - ในการดำเนินงานให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร หรืออาหารศึกษา (Food Education) ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนี้ เน้นการดำเนินการในระดับเยาวชน ทั้งยุวเกษตรกร เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการให้การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเรื่องนี้
      - ให้ความสำคัญการดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ - ร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาจัดทำหลักสูตรแก่เยาวชนในสถานศึกษาเพื่อให้องค์ความรู้และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร เช่น การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน การปรุงอาหารอย่างถูกวิธี คุณประโยชน์ของอาหารประเภทต่าง ๆ
      - จัดทำเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ที่ถูกต้องแก่กลุ่ม เป้าหมายต่างๆ โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนและผู้บริโภค
      - เน้นการสร้างสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ กัน