ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าคุณภาพ


วัตถุประสงค์
      วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการยกระดับ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคุณภาพ และ ความปลอดภัย มาตรฐาน การแปรรูป ตลอดจนการรับรองตลาดหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

เป้าหมาย
      1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added and Value Creation) ความปลอดภัย และความหลากหลายให้กับผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
      2. สร้างแหล่งจำหน่ายสินค้า Q ให้เป็นเครือข่ายรองรับผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

กลยุทธ์
      1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนด้านคุณภาพมาตรฐาน
      2. ส่งเสริมและรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพ Q

แนวทางการดำเนินงาน
      - ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเป้าหมายโดยการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานในระดับชุมชนด้วย เช่น งานวิจัยการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ถูกวิธี และการยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) เป็นต้น
      - สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการระดมทรัพยากรบุคคล งบประมาณ องค์ความรู้ที่มีอยู่นำมาใช้ประโยช์น์อย่างเต็มที่
      - ขยายจำนวนแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ Q เพื่อเป็นฐาน รองรับผลผลิตคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง
      - เชื่อมโยงเครือข่ายผลผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเข้ากับตลาด เช่น แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด ตลาดสีเขียว และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้า Q ได้ พบกับผู้จำหน่ายสินค้า Q
      รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ แหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพ และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล เช่น ใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว การจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ (Website) กลางแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า Q การจัดทำหนังสือนามสงเคราะห์ (Directory) เผยแพร่