ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพรายสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์


วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้มีแหล่งวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานป้อนตลาดหรือแหล่งรับซื้ออย่างสม่ำเสมอ
      2. เพื่อสร้างความแน่นอนด้านตลาดของสินค้าคุณภาพมาตรฐาน จูงใจให้ผู้ผลิต ทำการผลิตสินค้ามาตรฐาน

เป้าหมาย
      สินค้าที่มีปัญหาแหล่งรับซื้อขาดแคลนผลผลิตคุณภาพและสินค้าที่สามารถยกระดับคุณภาพได้สูงหากมีตลาดแน่นอน เช่น พริก วัตถุดิบเครื่องแกงอื่นๆ เป็นต้น

กลยุทธ์
      1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร
      2. พัฒนาเครือข่ายต้นแบบกลุ่มและการเชื่อมโยงผลผลิต
      3. การนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้

แนวทางการดำเนินงาน
      1.คัดเลือกสินค้าเป้าหมายที่จะดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโดยเน้นลักษณะเขตพื้นที่ ซึ่งอาจไม่ใช่พื้นที่เดียว (Area Approach) เพื่อดำเนินการพัฒนาสินค้าในพื้นที่ ที่ชัดเจน (Agricultural Safety Zone) ที่ดำเนินการทั้งก่อนเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest) และหลัง เก็บเกี่ยว (Post-Harvest) โดยคัดเลือกพื้นที่และสินค้าที่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรตลอด ห่วงโซ่อาหารจนถึงตลาด เริ่มจากความต้องการของโรงงาน ตลาด และแหล่งรับซื้อต่างๆ
      2.สร้างต้นแบบ (Model) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต โรงงาน และตลาดในลักษณะมีการผลิตวัตถุดิบและการเก็บเกี่ยวที่มีคุณภาพป้อนโรงงานหรือแหล่งจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างความแน่นอนและยกระดับราคาสินค้าคุณภาพได้
      3.พัฒนารูปแบบและสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตให้มีมาตรฐาน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises : SMEs) สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับรายใหญ่ได้ เช่น
          - สนับสนุนค่าฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรม
          - จัดวางระบบคุณภาพ
          - สนับสนุนค่าตรวจรับรองให้หน่วยตรวจรับรอง (Certified Body : CB) เอกชน ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟาร์มมาตรฐาน GAP
          - อื่นๆ
          สำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ จะกำหนดเงื่อนไขการสนับสนุนที่แตกต่างจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง