คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร

คำสั่งที่คณะกรรมการวิชาการ
คำสั่งที่ 1/2552
ลงวันที่ 27 มกราคม 2552
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 20 คณะ ดังนี้
คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานสุขอนามัยพืช
คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
คณะที่ 4 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสารพิษตกค้าง
คณะที่ 5 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องนโยบายและหลักการทั่วไป
คณะที่ 6 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
คณะที่ 7 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาอาหารสัตว์
คณะที่ 8 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวัตถุเจือปนอาหาร
คณะที่ 9 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาโภชนาการและอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
คณะที่ 10 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก
คณะที่ 11 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาผักและผลไม้สด
คณะที่ 12 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหาร
คณะที่ 13 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
คณะที่ 14 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสารปนเปื้อน
คณะที่ 15 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขานมและผลิตภัณฑ์นม
คณะที่ 16 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาสุขลักษณะอาหาร
คณะที่ 17 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
คณะที่ 18 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาฉลากอาหาร
คณะที่ 19 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
คณะที่ 20 คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาไขมันและน้ำมันบริโภค
คำสั่งที่ 10/2552
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเซียน
คำสั่งที่ 29/2553
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับภาษาอังกฤษ