หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

  รายชื่อเอกสารหลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
ดาวน์โหลด
 1. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขในการยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารสาขา GMP/ HACCP
ACFS-CSSA-R-SD-01
 2. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง/ ผู้ยื่นคำขอ (Witness)
ACFS-CSSA-R-SD-02
 3. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหาร  
ACFS-CSSA-R-SD-03
 4. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงาน 
ACFS-CSSA-R-SD-04
 5. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ACFS-CSSA-R-SD-05
 6. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การอุทธรณ์ และ การร้องเรียน
ACFS-CSSA-R-SD-06
 7.การใช้เครื่องหมายรับรองสำหรับหน่วยรับรอง ( ยกเลิก )
ACFS-CSSA-R-SD-07
 8. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สาขาเกษตรอินทรีย์ 
ACFS-CSSA-R-SD-09
 9. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP 
ACFS-CSSA-R-SD-10
 10. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจประเมินหน่วยรับรอง GAP และ Organic ( ยกเลิก )
ACFS-CSSA-R-SD-11
 11. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกำหนดจำนวนสาขาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินในกรณีที่หน่วยรับรองมีหลายสาขา 
ACFS-CSSA-R-SD-12
 12. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกับหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน 
ACFS-CSSA-R-SD-13
 13. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจให้การรับรองระบบงานในขอบข่าย หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) 
ACFS-CSSA-R-SD-14
 14. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การยอมรับความสามารถหน่วยรับรอง สาขาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ACFS-CSSA-R-SD-15
 15. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการยอมรับความสามารถหน่วยรับรอง สาขาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ACFS-CSSA-R-SD-16
 16. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง/ผู้ยื่นคาขอ ณ สถานประกอบการ (Witness Assessment)ขอบข่ายระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร
ACFS-CSSA-R-SD-17
 17. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหาร
ACFS-CSSA-R-SD-18
 18. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การใช้เครื่องหมายรับรองระบบงานสำหรับหน่วยตรวจ
ACFS-CSSA-R-SD-19
 19. หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ACFS-CSSA-R-SD-20
 20. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่าย ผลิตผล หรือ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
ACFS-CSSA-R-SD-21
 21. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
ACFS-CSSA-R-SD-22
 22. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่าย GMP/HACCP
ACFS-CSSA-R-SD-23
 23. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่าย เกษตรอินทรีย์ 
ACFS-CSSA-R-SD-24
 24. หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่าย Preventive Control for Human Food และ Preventive Control for Animal Food ภายใต้ FDA Third-Party Certification Program 
       -  ขอบข่ายย่อยที่เปิดให้การรับรอง 
ACFS-CSSA-R-SD-25-

  หลักเกณฑ์การรับรอง (Certification Scheme)
 
ระบบการผลิต
GAP

     1.  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Certification Scheme for Good Agricultural Practices)

 

     2.  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ฉบับที่ 2) - พืชอาหาร (มกษ.9001-2556), ข้าวโพดหวาน (มกษ.2506-2556), หม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ. 1003-2555), เห็ดเพาะในถุง (มกษ. 2504-2555), เห็ดฟาง (มกษ. 2505-2555), พืชอาหารสัตว์ (มกษ. 8901-2556), ฟาร์มโคเนื้อ (มกษ. 6400-2555), ฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2555), ฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล (มกษ. 7427-2556), ฟาร์มสัตว์น้ำจืดสวยงาม (มกษ. 7426-2555)

 

     3.  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ฉบับที่ 3) - ขิง, ถั่วเมล็ดแห้ง (มกษ. 4902-2558), ฟาร์มห่าน (มกษ. 6911-2558), เมล็ดพันธุ์ข้าว (มกษ. 4406-2557), สับปะรด (มกษ. 2508-2557), ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2557)

 

Organic
     1.  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Certification Scheme for Organic Agricultural)

 

ผลิตภัณฑ์
       1.  หลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

 

     2.  หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

 

     3.  หลักเกณฑ์สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th