คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร

คำสั่งที่คณะกรรมการวิชาการ
คำสั่งที่ 9/2552
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 38 คณะ ดังนี้
คณะที่ 1 มาตรฐานสารพิษตกค้าง
คณะที่ 2 ปาล์มน้ำมัน
คณะที่ 3 มันสำปะหลัง
คณะที่ 4 อ้อย
คณะที่ 5 ข้าวโพดเมล็ดแห้ง
คณะที่ 6 เกษตรอินทรีย์
คณะที่ 7 ข้าวอินทรีย์
คณะที่ 8 ข้าว
คณะที่ 9 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
คณะที่ 10 กาแฟ
คณะที่ 11 เห็ดหูหนูแห้ง
คณะที่ 12 พริกแห้ง
คณะที่ 13 พริกป่น
คณะที่ 14 ซอสพริก
คณะที่ 15 กล้วยไม้
คณะที่ 16 ชาใบหม่อน
คณะที่ 17 อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์
คณะที่ 18 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับสัตว์น้ำจืด
คณะที่ 19 สุขลักษณะที่ดีสำหรับสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
คณะที่ 20 กุ้งทะเล
คณะที่ 21 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับปลาสลิด
คณะที่ 22 หลักปฏิบัติสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
คณะที่ 23 ปลาเค็ม
คณะที่ 24 ปูนิ่ม
คณะที่ 25 ฟาร์มกุ้งทะเลปลอดโรค
คณะที่ 26 การชันสูตรโรคหัวเหลือง
คณะที่ 27 เนื้อไก่ปรุงสุกเยือกแข็ง
คณะที่ 28 น้ำนมดิบ
คณะที่ 29 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม
คณะที่ 30 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะนม
คณะที่ 31 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร
คณะที่ 32 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่
คณะที่ 33 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์
คณะที่ 34 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ
คณะที่ 35 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
คณะที่ 36 การควบคุมการใช้ยาสำหรับสัตว์
คณะที่ 37 หลักการจัดทำคอมพาร์ทเมนต์สำหรับปศุสัตว์
คณะที่ 38 คณะกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
1 2 3