ขั้นตอนการให้การยอมรับความสามารถของหน่วยรับรอง (CB)