มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
เห็ดหูหนูแห้งมกษ. 1511-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186ง
 28 ธ.ค. 2552
ข้าวโพดเมล็ดแห้งมกษ. 4002-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186ง
 28 ธ.ค. 2552
ช่อดอกกล้วยไม้มกษ. 5001-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186ง
 28 ธ.ค. 2552
เมล็ดกาแฟโรบัสตา
ยกเลิก และใช้มาตรฐาน มกษ. 5700-2561 แทน
มกษ. 5700-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186ง
 28 ธ.ค. 2552  
เมล็ดกาแฟอะราบิกา
ยกเลิก และใช้มาตรฐาน มกษ.5701-2561 แทน
มกษ. 5701-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186 ง
 28 ธ.ค. 2552  
ทะลายปาล์มน้ำมันมกษ. 5702-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186ง
 28 ธ.ค. 2552
ซอสพริกมกษ. 8401-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
ปูทะเลนิ่มมกษ. 7021-2553เล่ม 127
ตอนพิเศษ 79 ง
 25 มิ.ย. 2553
น้ำนมโคดิบมกษ. 6003-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
ฝรั่งมกษ. 16-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14