มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
มะขามหวานมกษ. 23-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557
ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มกษ. 4005-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557 
รังนกมกษ. 6705-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
ยกเลิก มกษ.4702(G)-2557 และใช้ มกษ.4702(G)-2560 แทน
มกษ.4702(G)-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557  
เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินมกษ.4702-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 246 ง 4 ธ.ค. 2557
เห็ดฟางมกษ.1515-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 92 ง 23 เม.ย. 2558 
กากถั่วเหลืองมกษ.8802-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 92 ง 23 เม.ย. 2558
ปลากะพงขาวมกษ. 7016-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 92 ง 23 เม.ย. 2558
ถั่วฝักยาวมกษ.1516-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง 4 ส.ค. 2558
เห็ดเข็มมกษ.1517-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง 4 ส.ค. 2558
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14