มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 110 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ถั่วเหลืองเมล็ดแห้งมกษ. 4701-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 76 ง 25 มิ.ย. 2556
ปลานิลมกษ. 7001-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 76 ง 25 มิ.ย. 2556
ขิงมกษ. 3002-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 85 ง 15 ก.ค. 2556
น้อยหน่ามกษ. 21-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 32 ง 13 ก.พ. 2557
สละมกษ. 22-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
เส้นไหมดิบสาวด้วยเครื่องจักรมกษ. 8002-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557 
น้ำผึ้งมกษ. 8003-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
มังคุดมกษ. 2-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
ทุเรียน มกษ. 3-2556 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
กุ้งทะเล มกษ. 7019-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 32 ง 13 ก.พ. 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13