มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสุขอนามัยพืช:ISPMs


          อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention, IPPC) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการที่ประเทศภาคีลงนามให้สัตยาบันร่วมกันโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีผลบังคับใช้เป็นฉบับแรกใน พ.ศ. 2495 ซึ่งอนุสัญญา IPPC มีการปรังปรุงแก้ไขอีกหลายครั้งต่อมา และในปี พ.ศ. 2538 มีการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยมีผลให้เกิดการจัดระเบียบการค้าโลกขึ้นใหม่ และมีการจัดตั้ง The World Trade Organization (WTO) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยในส่วนของสินค้าเกษตรประเทศสมาชิก WTO ต้องตระหนักถึงความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ดังนั้นจึงมีการปรังปรุงแก้ไขสาระของอนุสัญญา IPPC ให้สอดคล้องกับ SPS ในปี 2540 ซึ่งอนุสัญญาที่ปรับปรุงแก้ไขมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน ้

          วัตถุประสงค์ของ IPPC คือ สร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพการป้องกันการเข้ามาและเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช (แมลง โรคพืช วัชพืช) ที่ติดมากับพืช ผลิตผลจากพืช และวัสดุอื่นๆที่มีโอกาสเป็นพาหะของศัตรูพืช (วัสดุบรรจุภัณฑ์ ดิน เครื่องจักร และ อุปกรณ์) จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง รวมทั้งสนับสนุนมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชเหล่านั้น นอกจากนี้ IPPC ฉบับปัจจุบันได้ขยายให้มีการอารักขาพืชทุกชนิด ได้แก่ พืชปลูก พืชในสภาพธรรมชาติ (ป่าไม้) และ พืชน้ำ มีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุอนามัยพืช (International Standard Phytosanitary Measures, ISPMs) เพื่อให้การดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชของประเทศต่างๆมีความสอดคล้องกัน ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) มาตรฐาน ISPMs ที่ประกาศใช้แล้วมี 32 เรื่อง

          บทบาทที่สำคัญของ IPPC คือ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) อนุสัญญา IPPC มีประเทศภาคี 170 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย)ประเทศภาคีมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISPMs) ด้านความช่วยเหลือทางวิชาการ ด้านการยุติข้อพิพาท และด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

          การบริหารงานภายใต้อนุสัญญา IPPC
          1. คณะกรรมาธิการด้านมาตรการสุขอนามัยพืช (Commission on Phytosanitary Measures, CPM) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศภาคีประเทศละ 1 คน
          2. สำนักคณะกรรมาธิการด้านมาตรการสุขอนามัยพืช (CPM Bureau) ประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศภาคี IPPC 7 คน ที่มาจากแต่ละภูมิภาคของ FAO
          3. สำนักเลขาธิการ IPPC (IPPC Secretariat) จัดตั้งจากบุคลากรภายใต้หน่วยงานอารักขาพืชของ FAO
          4. คณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำแผนกลยุทธ์และความช่วยเหลือด้านวิชาการ (Informal Working Group on Strategic Planning and Technical Assistance) ประกอบด้วย CPM Bureau และผู้แทนจากประเทศภาคี IPPC
          5. องค์กรอารักขาพืชระดับประเทศ (National Plant Protection Organization, NPPO) เป็นหน่วยงานที่ประเทศภาคีตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่ระบุไว้ในอนุสัญญา IPPC
          6. องค์กรอารักขาพืชระดับภูมิภาค (Regional Plant Protection Organization, RPPO) เป็นองค์กรระดับภูมิภาค ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคกับสำนักเลขาธิการ IPPC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญา IPPC

International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM)

ISPM No. Name TH EN
  International plant protection convention  
  Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure  
01 (2006) Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phytosanitary measures in international trade
02 (2007) Framework for pest risk analysis
03 (2005) Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms
04 (1995) Requirement for the establishment of Pest Free Areas
05 (2006) Glossary of phytosanitary terms
06 (1997) Guidelines for surveilance
07 (1997) Export certification system
08 (1998) Determination of pest status in an area
09 (1998) Guidelines for pest eradication programmes
10 (1999) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites
11 (2004) Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risk and living modified arganisms
12 (2001) Guidelines for phytosanitary certificates
13 (2001) Guidelines for the notification of non-compliance and emergency action
14 (2002) The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management
15 (2002) Guidelines for regulating wood packaging material in international trade
16 (2002) Regulated non-quarantine pests: concept and application
17 (2002) Pest reporting
18 (2003) Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure
19 (2003) Guidelines on lists of regulates pests
20 (2004) Guideline for a phytosanitary import regulatory system
21 (2004) Pest risk analysis for regulated non-quarantine pests
22 (2005) Requirement for establishment of areas of low pest prevalence
23 (2005) Guidelines for inspection
24 (2005) Guidelines for the determination and recognition of equivalencce of phytosanitary measures
25 (2005) Consignments in transit
26 (2005) Establishment of pest free areas for fruit files (Tephritidae)
27 (2005) Diagnostic protocols for regulated pests
28 (2005) Phytosanitary treaments for regulated pests
29 (2004) Recognition of pest free areas and areas of low pest prevalence
30 (2008) Establishment of areas of low pest prevalence for fruit flies (Tephritidae)
31 (2008) Methodologies for sampling of consignments
32 (2009) Categorization of commodities according to their pest risk