รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณของ มกอช. (เปรียบเทียบรายปี)

ตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ
รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
  มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 5 - - - -
 2. จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่จัดทำแล้วเสร็จ 25 26 27 25 -
 3. จำนวนหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง 10 12 12 13 -
 4. ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร 93% 100% 100 - -
 5. จำนวนเรื่องการให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 130 145 162 182 -
 6. ร้อยละของความสำเร็จของการประเมินความเท่าเทียมกับองค์กรรับรองระบบงานสากล (PAC) - - 5 - -
 7. จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม - 5 5 5 -
 8. การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน - 100% 100% 100% -
 9. ระดับความสำเร็จของร้อยละการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร - - - 80 -
 10. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด - - - 100 -
 11. ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข - - - 100 -
 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
 1. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 5 5 - - -
 2. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 1-5 5 - - -
 3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 5 5 5 -
 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 1-5 - - - -
 5. การจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-5 - - - -
 6. ร้อยละของระดับความพีงพอใจของผู้รับบริการ 65 65 - - -
 7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร และหน่วยรับรอง (CAB)) - - 65 65 -
 8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย - - 65 65 -
 9. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ - - 86 - -
 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 68 68 81% 66 -
 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 5 5 3 - -
 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 5 5 5 4 -
 4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5 5 1-4 1-5 -
 5. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน - 5 - - -
 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ - 5 - - -
 7. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม - - 92 91 -
 8. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 1.5+0.5) - - 100 5 -
 9. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน (น้ำหนัก 1.5+0.5) - - 1-5 - -
 10. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน - - - 86 -
 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 31ต.ค.51 5 5 5 -
 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ - - 2 - -
 มิติภายนอก
 1. จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จัดทำแล้วเสร็จ - - - - 27
 2. จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม - - - - 7
 3. จำนวนขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (หน่วย - ขอบข่าย) - - - - 14
 4. ร้อยละความสำเร็จในการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร - - - - 80
 5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร หน่วยรับรอง (CB) และการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ)) - - - - 65
 6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย - - - - 65
 มิติภายใน
 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต - - - - 1-5
 2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน - - - - 87.50
 3. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน - - - - 70
 4. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม - - - - 91
 5. จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ - - - - 27
 6. การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร - - - - 200
 7. จำนวนขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (หน่วย-ขอบข่าย) - - - - 14
 8. การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน - - - - 100%
 9. จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม - - - - 5
 10. ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข - - - - 100%
 11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ - - - - 2
 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร - - - - 1
 13. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - - - - 10
 14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ - - - - 3

<< ย้อนหลัง || ข้างหน้า >>