รายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณของ มกอช.

รายละเอียดประจำปีงบประมาณ ::
 
ตารางแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
หน่วยงาน
 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
 3.1.1 จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่จัดทำแล้วเสร็จ   เรื่อง 5 สมส.
 3.1.2 จำนวนหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง   หน่วยงาน/ขอบข่าย 3 สรม.
 3.1.3 ร้อยละของความสำเร็จของการประเมินความเท่าเทียมกับองค์กรรับรองระบบงานสากล (PAC)   ระดับ 2 สรม.
 3.1.4 ร้อยละของความสำเร็จการเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร   ร้อยละ 3 กนม.
 3.1.5 จำนวนเรื่องการให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร   เรื่อง 2 ศสท.
 3.2.1 จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม   ร้อยละ 2 สสม.
 3.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน   ร้อยละ 3 กนม.
 3.1.2 จำนวนหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง   หน่วยงาน/ขอบข่าย 5 สรม.
 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร และหน่วยรับรอง (CAB))   ร้อยละ 6 สรม.
 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย   ร้อยละ 3 สลก.
 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระดับ 6 สลก.
 7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ   ร้อยละ 5 สลก.
 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ   ระดับ 2 กพร.
 9.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน   ร้อยละ 1 สลก.
 9.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม   ร้อยละ 1 สลก.
 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   ระดับ 1 สลก.
 11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   ระดับ 1 สลก.
 12 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 1.5+0.5)   ระดับ 2 สลก.
 13 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน (น้ำหนัก 1.5+0.5)   ระดับ 2 กตน.
 ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ(น้ำหนัก 1)   ระดับ 0 สลก.
 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
 15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   ระดับ 20 กพร.