เกษตรฯ เร่งยกระดับกาแฟรับอาฟตา ชี้ผู้ประกอบการทยอยนำเข้าตีตลาด

                 นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร เพิ่มคุณภาพ สร้างมาตรฐานและเอกลักษณ์ของกาแฟไทย เนื่องจากมีการน าเข้ากาแฟเข้ามาเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้รับรองพันธุ์กาแฟพันธุ์ดี2พันธุ์ ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า ชุมพร84-4และกาแฟโรบัสต้า ชุมพร 84-5 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยในปีนี้ได้ผลิตต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีไว้แล้ว 200,000 ต้น

 

 


ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6