ยุทธศาสตร์กาแฟปี 54 ประสบความสำเร็จ

                นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2552-2556ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจรว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร โดยมีสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร และกลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร.จังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการ
   
               ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการผลิต การตลาดกาแฟของสถาบันฯ ในช่วงปี 2553จำนวน2ครั้ง ปี 2554จำนวน3ครั้ง และมีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินกู้ เพื่อสนับสนุนการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยสนับสนุนสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จำนวน2.69ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จำนวน7.47ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกรทำสวนจปร. 0.60 ล้านบาท
   
               พร้อมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นเงินกู้ สนับสนุนการรับซื้อเมล็ดกาแฟเพื่อใช้ในการแปรรูป โดยสนับสนุนสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จำนวน10ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จำนวน10ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ในปี 2553จำนวน 10ล้านบาท และปี 2554จำนวน 4.5 ล้านบาท
   
               ซึ่งผลการดำเนินงานในโครงการพบว่า ปริมาณธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของปริมาณธุรกิจก่อนมีโครงการ โดยในปี 2554ธุรกิจรวบรวมกาแฟสารคือ เมล็ดกาแฟ ของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ได้จำนวน1,417.55ตัน คิดเป็นมูลค่า105.71ล้านบาท รายได้จากธุรกิจแปรรูปกาแฟ จำนวน 25.26ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร มีรายได้จากธุรกิจแปรรูปกาแฟ จำนวน 77.48 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมเมล็ดกาแฟ รวบรวมได้ 105 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.86 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรทำสวน จปร. จังหวัดระนอง มีรายได้จากธุรกิจแปรรูปกาแฟ .46 ล้านบาท.
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10