หนุนยกระดับสินค้าเกษตรไทยตีตลาดอีย

                 นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าจากการที่ไทยได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเพื่อสมัครอยู่ในบัญชีประเทศที่3ของ EUโดยมุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ทัดเทียมและสอดคล้องกับการปฏิบัติ รวมถึงข้อบังคับของEUล่าสุดคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบรับรองระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยภายใน 1-2ปีนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้เตรียมตัวเพื่อรับการตรวจรับรองดังกล่าว โดยในอนาคตหากไทยสามารถเข้ามาอยู่ในบัญชีประเทศที่3คาดว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดและผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยไปจ าหน่ายยังกลุ่มตลาดEUได้เพิ่มมากขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.ข่าวสด หน้า 9