สร้างโอกาสคนรุ่นใหม่สู่อาชีพเกษตรกรรม

                 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาสและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่นับวันอายุมากขึ้น
   
                 ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยที่ผ่านมาอาจจะประสบปัญหาเยาวชนที่จบการศึกษามาอาจจะไม่พอใจที่ดินที่ทาง ส.ป.ก.จัดสรรให้ เนื่องจากอาจจะไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และไม่มีแหล่งน้ำ จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยจะให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าศึกษาในสถาบันของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)โดยสถาบันที่มีการลงนามข้อตกลงกับทาง ส.ป.ก.ไปแล้ว อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเลือกพื้นที่ก่อนที่จะจบการศึกษา ซึ่ง ส.ป.ก.จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรรุ่นใหม่เลือกให้เกิดความสมบูรณ์มากกว่าที่จะเลือกพื้นที่หลังจากที่จบการศึกษาแล้ว
   
                 นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ส.ป.ก.ได้สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ไปแล้ว 3,690  ราย  และในปี 2554 จะเร่งสร้างอีก 7,380ราย ใช้งบประมาณกว่า33ล้านบาท โดยการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจากจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ของเกษตรกร ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเกษตรกรเข้าสู่แหล่งที่ดินเพื่อการทำการเกษตร 
    
                โดยมีเป้าหมายในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในปี2554จำนวน800,000ไร่เกษตรกรเป้าหมาย 53,000รายนอกจากนี้ยังมีแผนจัดที่ดินชุมชนในที่ดินของรัฐ1,000ชุมชนเพื่อให้เกษตรกร70,000รายเข้าใช้ประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรอีก 200,000 ราย
   
                 ขณะเดียวกันได้ตั้งเป้าบริหารเงินกอง ทุน ส.ป.ก. โดยมีแผนที่จะปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวนเงิน758.55ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเหนือ จำนวน 232.31 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 311.62 ล้านบาท ภาคกลาง จำนวน 173.58 ล้านบาทและภาคใต้ จำนวน41.03ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้โอนเงินสินเชื่อไปแล้วร้อยละ99.79หรือประมาณ756.98ล้านบาทมีเกษตรกรกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ส.ป.ก. ประมาณกว่า 145,000 ราย
   
                 นับเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นแท่นเพื่อยึดอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักต่อไปในอนาคต.
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10