สอบราคาจ้างจัดงานโครงการปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ

                 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานโครงการปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : มกอช.