ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                  ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ระกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
                  -  ขอบเขตของงาน (TOR)
 
 
 
ที่มา : มกอช.