คอลัมน์ ทิศทางเกษตร รณรงค์กรีดยางอย่างถูกวิธี

                 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกยางพาราตามโครงการปลูกยางพารา1ล้านไร่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 และปัจจุบันเกษตรกรสามารถทำการกรีดยางได้แล้วซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้พิสูจน์แล้วพบว่ามีคุณภาพ มีน้ำเจือปนน้อย ขณะที่ความเข้มข้นของน้ำยางจะไม่แตกต่างกับทางพื้นที่ภาคใต้ สามารถทำเป็นยางแผ่นที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการได้ เพียงแต่มีข้อเสียอยู่บ้างที่เกษตรกรมักจะไม่คัดคุณภาพยางก่อนขาย มักจะมียางก้นถ้วยผสมอยู่ ซึ่งยางก้นถ้วยบางทีมีสิ่งเจือปนมีฝุ่นละอองต่างๆลงไปอยู่ ทำให้ผู้รับซื้อต้องนำไปกำจัดสิ่งเจือปนเหล่านี้ออกก่อนที่จะทำเป็นยางแท่ง จึงทำให้ราคายางมีราคาถูกลง
   
                  ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการกรีดยาง และการดูแลรักษาต้นยาง ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดทำโครงการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการกรีดยางพาราให้ถูกวิธี เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ไม่กรีดยาง ที่ต้นยังอ่อน เพื่อลดปัญหาการเกิดความเสียหายของหน้ายาง การกรีดยางที่ถูกวิธี การทำความสะอาดถ้วยรองรับน้ำยางในระหว่างการกรีดยาง เพื่อไม่ให้มีสิ่งเจือปนในน้ำยางขณะน้ำยางหยดลงถ้วย ตลอดถึงการเก็บน้ำยางที่ไม่ให้มีสิ่งเจือปนมากับน้ำยาง และการดูแลต้นยางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
   
                   พร้อมกันนี้ จะผลักดันให้มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น พร้อมส่งเสริมสนับสนุนตลาดกลางยางพาราที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถขายยางพาราได้ในราคาที่สูงกว่าการขายให้กับพ่อค้าคนกลาง และตลาดกลางจะมีการคัดเกรดยาง ก็จะทำให้คุณภาพยางดีขึ้นทำให้เป็นการคัดเกรดยางก่อนเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับราคาผลผลิตยาง ทำให้ราคายางสูงขึ้น
   
                  “ทั้งนี้ ได้ให้นโยบายกับทางสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปแล้วว่าจะเชื่อมโยงอย่างไรบ้างกับหน่วยงานทางวิชาการในการพัฒนาขบวนการผลิตยางพาราของพื้นที่ภาคอีสานให้มีคุณภาพมากขึ้น อาจจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนด้านวิชาการในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในการกรีดยางที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพ แนะนำให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเร่งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นดิบ เป็นต้น โดยเข้าฝึกอบรมในศูนย์เรียนรู้ยางพาราในพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำร่องจัดอบรมกระบวนการผลิตยางเพื่อให้ได้คุณภาพแก่สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง ในวันที่ 28 มกราคม นี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมจัดหาสถานที่และเอื้ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสวนยางพาราได้มีความรู้ในการผลิตยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้น และตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
   
                    ยางพารา เป็นพืชอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในจังหวัดสุรินทร์ โดยเริ่มส่งเสริมให้มีการปลูกยางพารา ในพื้นที่อำเภอสังขะเมื่อปี 2532จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 15,394ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด นอกจากอำเภอสังขะแล้วยังมีพื้นที่ปลูกในกิ่งอำเภอศรีณรงค์ กิ่งอำเภอพนมดงรัก อำเภอกาบเชิง อำเภอบัวเชด อำเภอชุมพลบุรี ลำดวน สนม และกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกยางพาราซึ่งในปัจจุบันสามารถเปิดกรีดยางได้แล้วจำนวน 1,364 ไร่ผลผลิตเฉลี่ย 210 กก.ต่อไร่
   
                   ผลผลิตเกษตรกรจะนำขาย ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์ จากรายได้ที่เกษตรกรพึงได้รับ จึงมีแนวโน้มที่จะมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพารามากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการกรีดยางให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มจำนวนวันกรีดน้ำยางและคุณภาพของ ผลผลิตให้ดีขึ้น.

 

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10