เกษตรหนุนบรอดแบนด์แห่งชาติ สร้างเครือข่ายเรียนรู้เกษตรกร พัฒนาเชื่อมข้อมูลการเกษตร

                นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ "นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ"ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2558 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 94 ภายในปี 2563 รวมทั้งให้มีบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงในความเร็วที่ไม่ต่ำกว่า 100 Mbps ภายในปี 2563

                นายเฉลิมพร กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ไอซีที) จะทำแผนการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์ โดยพิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณในปี 2555ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯมีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญต่อการทำการเกษตร อาทิ ข้อมูลการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ข้อมูลราคาพืชผล ข้อมูลการใช้พื้นที่เกษตรกรรม พร้อมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มผลผลิตและการค้าผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยรวมระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการค้าส่งค้าปลีกในประเทศและส่งออก

                นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านICTให้กับเกษตรกร ผ่านหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น ศูนย์บริการชุมชน โรงเรียนวัด ไปรษณีย์ สหกรณ์ และองค์กรท้องถิ่นอื่นๆ โดยสร้าง "ผู้สอน" ในท้องถิ่นเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ICTแก่เกษตรกร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาข้อมูลภาษาไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ภาคเอกชนช่วยดูแลเรื่องการจัดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ข้อมูล โดยมีรูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการนำร่องระบบเกษตรความแม่นยำสูง เพื่อพัฒนาการผลิตให้สามารถควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตการเกษตรกับชุมชนเกษตรกรที่มีความพร้อม

 

 

ที่มา : นสพ.แนวหน้า หน้า 14