ข้าวไทยยังครองตลาดโลก

              นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่ากระทรวงเกษตรฯได้เตรียมสนับสนุนปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการปลูกข้าวในฤดูนาปรังปีการผลิต2553/54 จำนวน 63,298.50 ตัน ในพื้นที่ปลูกข้าวในอัตรา 15 กรัมต่อไร่ โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ข้าว
      
             จากกรมการข้าว จำนวน 25,320 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 8,578.50 ตัน โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 600 ตัน สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8,000 ตัน และชาวนาก้าวหน้าและเอกชน จำนวน 20,800 ตัน
  
             ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวหลักปี 2554 กรมการข้าวมีแผนการผลิต 313 ตัน แต่จากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น คาดว่าผลผลิตได้รับความเสียหายประมาณ 149.6ตัน คงเหลือ163.4ตัน ด้านสถานการณ์การผลิตข้าวไทย พื้นที่เพาะปลูกและผลิตของข้าวรวม ปี 2553/54เดือนกันยายน คาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มลดลงแต่จะมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/53 โดยปี 2553/54 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม 69.51 ล้านไร่ ลดลงจำนวน 2.03 ล้านไร่ คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.84 และมีผลผลิตรวม 31.26 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจำนวน 0.24 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.77ส่วนผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 450 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 โดยแยกเป็นข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ดังนี้
     
             ข้าวนาปีพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปี ปี 2553/ 54 คาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2552/53 โดยปี 2553/54 จะลดลงจำนวน 0.45ล้านไร่ ด้านพื้นที่เพาะปลูกของข้าวนาปรัง ปี 2553/54 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2552/53แต่ปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2553/54 ข้าวนาปรังมีพื้นที่เพาะปลูก 12.47 ล้านไร่ ลดลงจำนวน 1.58 ล้านไร่
      
             สำหรับสถานการณ์การตลาดข้าวโลกในปีการค้า2553 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้ประเมินเบื้องต้น ณ เดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมาว่ามีปริมาณการค้า 30.10 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94 โดยประเทศไทยส่งออกได้มากที่สุด 9 ล้านตันข้าวสาร รองลงมาคือ เวียดนาม 6.2 ล้านตันข้าวสาร ในปีการค้า 2554 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้พยากรณ์ว่าการค้าข้าวจะมีปริมาณ30.54ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีการค้า 2553 จำนวน 0.44 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ1.46 โดยประเทศไทยจะส่งออกมากที่สุด 10 ล้านตันข้าวสาร รองลงมาคือ เวียดนาม 5.8 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐอเมริกา 3.5 ล้านตันข้าวสาร.

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10