ก.เกษตรติวเข้มหมอดินอาสาเร่งแก้ปัญหาดิน

                นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ2554ว่าทรัพยากรดินมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบอาชีพการเกษตร เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร แต่การใช้ทรัพยากรดินนับวันจะมีข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพธรรมชาติของดินและการใช้ประโยชน์มานานขาดการดูแลรักษาปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกวิธี ทำให้ดินมีปัญหาต่อการปลูกพืช เช่น ดินเค็ม ดินกรดจัด ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินมีการชะล้างพังทลายและอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันจะเผยแพร่กระจายขยายพื้นที่และทวีความรุนแรงมากขึ้น

                นายศุภชัยกล่าวต่อไปว่าหมอดินอาสาจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการรักษาทรัพยากรดินของประเทศด้วยการนำความรู้ไปปฏิบัติในไร่นา เพื่อเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรอื่นๆ ในท้องถิ่นของตนจึงต้องมีการฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของหมอดินอาสาให้สามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งนำไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

                อย่างไรก็ตามการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาได้ทราบถึงระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา ภารกิจของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2554 การใช้สารเร่งพด.12 และสารเร่งซูเปอร์ พด.7รวมทั้งทบทวนการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆตลอดจนการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
ที่มา : นสพ.คมชัดลึก หน้า 10