เร่งสร้าง'มอดิน'หมู่บ้านขยายฐานดูแลทรัพยากรดิน

                   นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ว่า ทรัพยากรดินมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบอาชีพการเกษตร เพราะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร แต่การใช้ทรัพยากรดินนับวันจะมีข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพธรรมชาติของของดินและการใช้ประโยชน์มานานขาดการดูแลรักษาปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกวิธี ทำให้ดินมีปัญหาต่อการปลูกพืช เช่น ดินเค็ม ดินกรดจัด ดินขาดอินทรียวัตถุ ดินมีการชะล้างพังทลายและอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันจะเผยแพร่กระจายขยายพื้นที่และทวีความรุนแรงมากขึ้น
                
               ดังนั้นหมอดินอาสาจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการรักษาทรัพยากรดินของประเทศด้วยการนำความรู้ไปปฏิบัติในไร่นาเพื่อเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรอื่นๆ ในท้องถิ่นของตน จึงต้องมีการฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของหมอดินอาสา ให้สามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
                การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาได้ทราบถึงระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา ภารกิจของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2554 การใช้สารเร่ง พด.12 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7รวมทั้งทบทวนการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จากทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม รวม 1,178ราย เข้ารับการอบรม
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.แนวหน้า หน้า 14