ก.เกษตรฯจับมือ"เอฟเอโอ" จัด"วันอาหารโลก"นครพนม

                 นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ)ประจำภูมิภาคเอเซียแห่งแปซิฟิก และจ.นครพนม จัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม ที่บริเวณศูนย์ราชการ จ.นครพนม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารต่อมนุษย์ กระตุ้นการพัฒนาทางด้านอาหารและการเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และร่วมกันแก้ไขปัญหาความอดหยากหิวโหยของประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนในชนบทในการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต
 
                นายศุภชัย กล่าวต่อว่า เอฟ เอ โอ เป็นองค์กรที่มุ่งยกระดับการบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้น โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2488 และได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอาหารโลก โดยได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก 191ประเทศทั่วโลก ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาความอดหยากหิวโหยในโลก ซึ่งปัจจุบันมีประชากรโลกที่อดหยากหิวโหยประมาณ 1,000 ล้านคน
 
                สำหรับกิจกรรมในงานวันอาหารโลกที่ จ.นครพนม ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้าว พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการแข่งขันจัดผักพื้นบ้านอาหารชุมชน การแข่งขันประกอบอาหารเมนูถิ่นนครพนม และเมนูไข่ไก่ใส่ใจคุณภาพ รวมทั้งการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การพึ่งพาตนเองด้านอาหาร ทางรอดเกษตรกร" ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก
 
 
ที่มา : นสพ.แนวหน้า หน้า 14