ปศุสัตว์กระทุ้งเกษตรกรพัฒนามาตรฐานฟาร์มไก่

                กรมปศุสัตว์แนะเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจากเลี้ยงตามยถากรรม นอนบนต้นไม้หรือใต้ถุนบ้านให้ผลผลิตต่ำป่วยตายจากการติดเชื้อโรคระบาด และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกที่สามารถติดต่อมาสู่คน โดยเลี้ยงในเล้า มีตาข่ายกั้นมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรงบริเวณประตูทางเข้า-ออก สำหรับจุ่มเท้าเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มผลผลิตของไก่พื้นเมือง ให้มีสุขภาพดีทนทานต่อโรค
                นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่ากรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมืองขึ้นมา เพื่อปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองซึ่งจากเดิมที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยให้เดินหาอาหารกินเองจากธรรมชาติในบริเวณบ้าน กลับเข้าเล้าหรือโรงเรือนในตอนเย็น และยังมีบางส่วนที่ไม่มีเล้าหรือโรงเรือนจะนอนบนต้นไม้หรือไต้ถุนบ้าน ซึ่งการเลี้ยงในลักษณะนี้ทำให้ได้ผลลิตต่ำเนื่องจากสัตว์ปีกบางส่วนป่วยตายจากการติดเชื้อโรคระบาดและที่สำคัญยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่สามารถติดต่อมาสู่คนและทำให้คนเสียชีวิตได้ จากพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไก่ในรูปแบบเดิมมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้เลี้ยงไก่เกิดความเคยชินเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ในความสำคัญกับการดูแลสัตว์เท่าที่ควรซึ่งปัจจุบันได้มีโรคสัตว์ติดคนหลายโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
 
                ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดต่างๆ และเพื่อเพิ่มผลผลิตของไก่พื้นเมืองให้สูงขึ้นและมีสุขภาพดี ทนทานต่อโรค รวมถึงให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงการจัดการที่ถูกต้อง กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยการทำเล้าหรือโรงเรือนให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยของตนเองและเพื่อนบ้านพอสมควร มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นสัดส่วน เพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ปีกทำโรงเรือนแบบง่ายๆ และค่าใช้จ่ายไม่แพง หลังคาและผนังทำจากวัสดุในท้องถิ่นที่ทนทาน สำหรับกันแดด กันฝน มีมุ้งเขียวกันยุงในตอนกลางคืน รวมทั้งใช้ตาข่ายกั้นเป็นแนวรั้วรอบพื้นที่เลี้ยงไก่ สำหรับให้ไก่เดินหากินได้ มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรงบริเวณระตูทางเข้า-ออก สำหรับจุ่มเท้า เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากพื้นที่เลี้ยงไก่
 
                อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวย้ำว่าเมื่อเกษตรกรนำเอาแนวทางของโครงการฯ นี้ไปใช้จริง จะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคมากขึ้น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นในชุมชนเดียวกันได้ และที่สำคัญจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกรวมทั้งเป็นการลดจำนวนสัตว์ปีกป่วยตายจากวิธีการเลี้ยงแบบเดิมที่ไม่มีระบบการป้องกันโรคทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีเครือข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นทำให้สามารถรู้และควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
 
 
ที่มา : นสพ.คมชัดลึก หน้า 25