วางยุทธศาสตร์โลกร้อน กษ.วางแผนปฏิบัติการลดผลกระทบภาคการเกษตร

                นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร เพื่อดูแลรับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2553-2555 ของกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ.2551-2555 รวมถึงเตรียมการรองรับเพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคเกษตร ดูแลรับผิดชอบการกำหนดทิศทางนโยบาย การกำหนดท่าทีการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย และพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรฯ
 
                 นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯจะเร่งเดินหน้าดำเนินงานแบบบูรณาการ ตามแผนงานของโครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ซึ่งมีระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2553- 2557 โดยทุกโครงการ มีความครอบคลุมเกี่ยวกับแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรทั้งด้านพืช สัตว์ ดิน และน้ำ รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดจะเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงการปล่อยจากการใช้ปัจจัยการผลิต การใช้ที่ดิน การใช้น้ำ และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาให้ได้องค์ความรู้ในการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวในภาคเกษตรทุกส่วน ซึ่งจะส่งผลให้มีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรที่เป็นระบบ ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการผลิตของประเทศ ภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการด้านการผลิต การค้าและการเจรจา  
 
 
 
 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า