ความปลอดภัยอาหารด้านพืช

                นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร หรือฟู้ดเซฟตี้ (Food Safety) ระยะที่ 2 ปี 2553-2555 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรมีแผนเร่ง  ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหารด้าน พืชให้ได้มาตรฐาน โดยวางแนวทางปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหารด้านพืชกำหนดไว้ 4 แนวทางหลัก คือ 1.พัฒนาระบบตรวจรับรองให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้า 2.บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มี   ประสิทธิภาพมากขึ้น 3.การเจรจาต่อรองด้านเทคนิคกับคู่ค้าให้ประสบความสำเร็จ  ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าพืชของไทยและ 4.การบริหารจัดการ   ระบบความปลอดภัยอาหารด้านพืชให้เกิดประสิทธิผล
    
                “เบื้องต้นมีแผนเร่งพัฒนาระบบการตรวจรับรองให้สอดคล้องกับระบบ จัดการคุณภาพทั้ง GAP พืช และ GMP โรงคัดบรรจุ โดยจะนำหลัก ISO/IEC Guide 65 เข้ามาช่วยพัฒนาระบบตรวจรับรองด้วย พร้อมพัฒนาและปรับปรุงหน่วยตรวจรับรอง ทั้ง GAP, GMP, HACCP ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และพันธุ์พืช ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้มีหน่วยตรวจรับรองของเอกชน เพื่อช่วยดำเนินการตรวจรับรองให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบ การ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว.

 

นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10 , นสพ.สยามรัฐ หน้า 23