ต่อยอดเกษตรอินทรีย์ มกอช.มุ่งสร้างมาตรฐานลุยส่งออก / ชี้ตลาดโตปีละ 10%

                 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มกอช. ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) เพื่อสร้างและพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า พร้อมพัฒนาระบบการผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ชนิดสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยพบว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีแนวโน้มการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี
 
                  ขณะเดียวกันโครงการฯ ยังได้เร่งพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ 20 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งสินค้าพืช ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ และสมุนไพร ปศุสัตว์และประมง ได้แก่ ไก่ เป็ด น้ำนมและกุ้งอินทรีย์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมบูรณาการพัฒนา ตั้งแต่การประเมินศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม พร้อมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
 
                  ดังนั้นในปี 2553 มอกช. จึงมีแผนต่อยอดกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว อาทิ การจัดทำฐานข้อมูลสารเทศด้านการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายสินค้าตามมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตที่มีศักยภาพให้เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มอื่นต่อไป พร้อมเร่งสร้างความเท่าเทียมด้านมาตรฐานและระบบการรับรองของไทยกับประเทศคู่ค้าด้วย
 
 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า