ผลการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.