เกษตรเคาะขอเบิกงบฯ 60ล้าน ปราบเพลี้ยแป้งไร่มันครบวงจร

                นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการการ จัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดไม่ให้แพร่ไปยังพื้นที่ปลูก มันสำปะหลังอื่นๆ รวมถึงป้องกันปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์คุณภาพและการประเมินการผลผลิต มันสำปะหลัง เบื้องต้นคณะอนุกรรมการด้านการผลิตภายใต้คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าววงเงิน 60 ล้านบาท จากนั้นจะนำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
 
 
 
ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ