ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

                   ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]