ประกาศยุทธศาสตร์ ‘ฟู้ดเซฟตี้’ ปี 53-55 พัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรไทย

                  นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้ มกอช. กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดประชุมเรื่องยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2553-2555 ในวันที่ 24 ก.ย.นี้ ที่โรงแรมสวิสโซเทลปาร์คนายเลิศ เพื่อระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าวในระยะที่ 2 ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
 
นสพ.บ้านเมือง