คลอดมาตรฐานซอสพริก เกษตรวางเกณฑ์คุณภาพสินค้าป้อนตลาดใน-นอก

                 นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรซอสพริก เนื่องจากซอสพริกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีการผลิตการส่งออกมาเป็นเวลานาน ขณะเดียวกัน ยังมีแนวโน้มการส่งออกสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้จัดทำมาตรฐานซอสพริกขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ทางการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ

                 "ร่างมาตรฐานซอสพริกนี้จะครอบคลุมข้อกำหนดสำหรับซอสพริก อาทิ ส่วนประกอบที่สำคัญ เกณฑ์คุณลักษณะ วัตถุเจือปน สารปนเปื้อน สุขลักษณะ การบรรจุ ฉลาก เป็นต้น โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่มีการหารือร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย คือ เกณฑ์การยอมรับ และตำหนิของซอสพริกในเรื่องชิ้นส่วนวัตถุดิบที่มีสีผิดปกติ เช่น เมล็ดหรือชิ้นส่วนของพริกที่มีสีดำ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ชิ้นส่วนไม่เกิน 3 ชิ้นในตัวอย่าง 100 กรัม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติได้ และไม่เกิดผลกระทบต่อการยอมรับของผู้บริโภค"

                 นายธีระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรอีก 6 ฉบับ ได้แก่

  1. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรทะลายปาล์มน้ำมัน
  2. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรช่อดอกกล้วยไม้
  3. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ตัดดอก
  4. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้
  5. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ และ
  6. ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น

                ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานทั้ง 7 ฉบับซึ่งอยู่ในประเภทมาตรฐานทั่วไป ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จะประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป 


ที่มา : แนวหน้า