อียูชมระบบรับรองประมง สอดคล้องต่อระเบียบIUU

                 ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เผยว่า ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ได้เดินทางไปร่วมประชุมเจรจาระดับทวิภาคีกับกระทรวงการประมงและกิจการทางทะเลของสหภาพยุโรป ที่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งในฐานะที่กรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่ส่งไปประชาคมยุโรปตามกฎระเบียบ IUU ฉบับใหม่ ว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดรายงานและไร้การควบคุม ได้นำเสนอระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่กรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของไทย โดยผลการเจรจาปรากฏว่า อียูแสดงความชื่นชมต่อระบบออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่ประเทศไทยนำเสนอในครั้งนี้ และแจ้งว่า ระบบดังกล่าวสอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ที่สหภาพยุโรป จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
 
                 อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกรมประมงเร่งดำเนินการเพื่อให้ระบบออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำสามารถปฏิบัติได้โดยเร็วที่สุด เพื่อมิให้เกิดอุปสรรคทางการค้าต่อสินค้าประมงของไทย โดยกรมประมงจะจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ และเดินสายฝึกอบรมแนะนำแนวทางปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยจะจัดครั้งแรกที่ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 28 กันยายน
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า