พด.เร่งสนองพระราชเสาวนีย์ สายต่อแก้ปัญหาดินเค็มโคราช

                  นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ ต.สระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาดินเค็มจัด มีปัญหาดินเสื่อมโทรม นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
 
                 ดังนั้น กรมจึงได้บูรณาการงานด้านการพัฒนาที่ดินต่างๆ ทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดรูปแปลงนา ปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอ ทำให้มีการกระจายน้ำไปทั่วแปลงนา ป้องกันการสะสมเกลือเป็นหย่อมๆ ในแปลง เกษตรกรได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็ม โดยใช้วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก และพืชปุ๋ยสด ปลูกในนาข้าว นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกป่า โดยปลูกพืชทนเค็มและมีความสามารถในการใช้น้ำสูง ได้แก่ หญ้าดิ๊กซี่ ปลูกร่วมกับต้นกระถินออสเตรเลีย (อะคาเซีย) และปลูกไม้เศรษฐกิจบนคันนา (ยูคาลิปตัส) สร้างคันคูระบายน้ำ เบนทิศทางการไหลบ่าของน้ำและควบคุมระดับน้ำ อีกทั้งยังสามารถนำน้ำมาใช้ล้างเกลือในแปลงนาได้ พร้อมกันนี้ยังทำงานวิจัยเพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวหอม 4 พันธุ์ ในพื้นที่ดินเค็ม สำหรับใช้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต่อไป
 
                 ผลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ทำการเกษตรตามศักยภาพของทรัพยากรดิน และสามารถฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น นำไปสู่การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งจนถึงปัจจุบันสภาพพื้นที่โครงการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ดินเค็มจัดได้รับการฟื้นฟูจนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่า 19,158 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

 

ที่มา : แนวหน้า