มูลค่าพืชเศรษฐกิจในธุรกิจสหกรณ์

          นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ประเมินแนวโน้มมูลค่าพืชเศรษฐกิจในขบวนการธุรกิจ สหกรณ์ที่สำคัญคือ ยางพาราและข้าว   โดยยางพาราในปี 2551 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.53 จากปี 2550 อยู่ที่ 30,894 ล้านบาท ดำเนินการผ่านเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 437 แห่ง ในพื้นที่ 35 จังหวัด ปริมาณการรวบรวมผลผลิตยางพารา ร้อยละ 77.40 อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาก     ที่สุด โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา
 
          สำหรับการซื้อขายข้าวเปลือกในขบวนการสหกรณ์ของ ปี 2551 การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 คิดเป็นมูลค่าถึง 7,664 ล้านบาท โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 601 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด ปริมาณการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกในธุรกิจสหกรณ์มีราว 52.13% ของ       ผลผลิตทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 
          ส่วนพืชพลังงานอีก 4 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มีการซื้อขายคิดเป็นมูลค่า 2,449 ล้านบาท ข้าวโพดมีมูลค่าการ     ซื้อขาย 3,165 ล้านบาท อ้อยมีมูลค่าการซื้อขาย 336 ล้านบาท มันสำปะหลัง มีมูลค่าการซื้อขาย 608 ล้านบาท
 
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า แนวโน้มมูลค่าการซื้อขายของพืชทั้ง 6 ชนิด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในปี 2552 เชื่อว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์