ไทย - เนเธอร์แลนด์ จับมือพัฒนาน้ำ

          นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังหารือร่วมกับ Ms. Gerda Verburg รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าประเด็นสำคัญในการหารือคือ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งเนเธอร์แลนด์ให้ความสนใจ โดยไทยแจ้งว่าได้ให้ความสำคัญในการทำให้เกิดความสมดุลในการผลิตพืชอาหารและ พืชพลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยพืชพลังงานที่มีศักยภาพของไทย ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ

          นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองประเทศมีการพัฒนาความร่วมมือในสาขาการจัดการน้ำ จากการที่ไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในปี 2549 เนเธอร์แลนด์ได้นำเจ้าหน้าที่มานำเสนอแนวทางและมาตรการจัดการน้ำ ให้แก่กรมชลประทาน และมีการเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินการจัดทำความร่วมมือระหว่างไทยกับเนเธอร์ แลนด์ในการบริหารจัดการน้ำ

          นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงนโยบายและแนวทางการจัดทำโครงการความร่วมมือ  โดยพิจารณาถึงระเบียบข้อกำหนดในการจัดทำโครงการของทั้งสองประเทศ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการของทั้ง 2 ประเทศ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของทั้งสองประเทศในรูปแบบที่เป็นไปได้  คือเป็นความร่วมมือทั้งในรูปแบบของความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการน้ำ รวมทั้งความร่วมมือในการจัดทำโครงการในรูปแบบของโครงการนำร่องหรือโครงการ อื่น ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำทีโออาร์จากฝ่ายเนเธอร์แลนด์ เพื่อนำมาพิจารณาร่วมกับฝ่ายไทย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อสรุปเพื่อให้มีการดำเนินการโครงการความ ร่วมได้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย