กรมพัฒนาที่ดินเร่งคลอดแปลงสาธิต ทำนาอินทรีย์ด้วยปุ๋ยสูตรพด. นำร่อง10จังหวัดสู้เศรษฐกิจฝืด

นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในปี 2552 กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการสาธิตทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ เนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของกรมฯ ขึ้นมา พร้อมทั้งได้นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กับพืชชนิดต่างๆ บ้างแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น ในปีนี้ กรมจะเดินหน้าส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในพื้นที่นาข้าว เพื่อให้เป็นแปลงข้าวอินทรีย์ตัวอย่างสำหรับให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการรวม 10 จังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ยโสธร พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดน่าน ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ลุ่มน้ำปากพนัง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไร่

"กรมหวังจะสร้างเครือข่ายการทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 จังหวัด 1 แปลงข้าวอินทรีย์ใน 10 จังหวัดนำร่อง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของกรม ที่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เป็นการประหยัดต้นทุน" นายบัณฑิต กล่าว
 
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า