กรมชลฯทุ่ม800ล้านสกัดน้ำท่วมกรุง เร่งสร้างสถานีสูบน้ำใหม่3แห่ง/รับประกันกทม.รอดแน่

นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่กิดภาวะน้ำท่วมขังเหมือนปี 2549 โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างแน่นอน เนื่องจากได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำที่ดี พร้อมทั้งได้เตรียมการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย

นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้สร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นใหม่อีก 3 แห่งคือ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำประเวศบุรีรมย์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำหนองจอก และสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหกวาสายล่าง โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งหมด 52 เครื่อง มีขีดความสามารถในการระบายออกสู่ทะเลได้ถึงวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่ 68 แห่ง เครื่องสูบน้ำ 107 เครื่อง ซึ่งระบายออกสู่ทะเลได้ถึงวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมั่นใจได้ว่างน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพฯแน่นอน

 สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นใหม่อีก 3 แห่งดังกล่าวนั้นขณะนี้มีความก้าวหน้าไปกว่า 70% แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2551 นี้ก่อนที่จะน้ำหลากจะมาถึงกรุงเทพฯประมาณเดือนกันยายน 2551 อย่างแน่นอน โดยใช้งบก่อสร้างรวมประมาณ 864 ล้านบาท

 อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่า บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูฝนจะเกิดภาวะน้ำท่วมขังเกือบทุกปี โดยเฉพาะในปี 2549 ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากน้ำเหนือหลาก น้ำทะเลหนุน และฝนตกหนักในพื้นที่ ได้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนเป็นประจำทุกปี กรมชลประทานจึงได้วางแผนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างถาวร โดยได้ก่อสร้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นใหม่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้เตรียมการศึกษาที่จะผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองระพีพัฒน์ออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อลงทะเล ไม่ให้ไหลหลากเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯอีกด้วย 
 
                                                                                   ที่มา  นสพ.แนวหน้า