ทุ่มงบพัฒนาโคกำแพงแสน ดันเข้าสู่มาตรฐานระดับโลก

นายมณฑล เจียมเจริญ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ สศก.ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนามาตรฐานโคเนื้อสู่ระดับโลก ที่กระทรวงฯให้การสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนปรับโครงสร้างภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปพัฒนาโคเนื้อพันธุ์ กำแพงแสนนั้น

ทั้งนี้ พบว่า โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมโดยใช้เงินบริจาคและยืมจากสมาชิกสมาคมโคเนื้อประมาณ 2.5 ล้าน ซื้อที่ดินสำหรับเตรียมสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อทำการย้ายคอกโคจากตลาดกลางเดิมมายังตลาดแห่งใหม่ โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ ดำเนินงานจัดเตรียมบุคลากรและวางแผนการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ออกสำรวจฟาร์มและคัดเลือกแม่โคบราห์มันลูกผสมของเกษตรกร พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกและจัดซื้อน้ำเชื้อชาโลเลส์พันธุ์แท้ที่ จะใช้ในการผสมเทียม

ส่วนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อไปแล้ว 3 รุ่น จำนวน 104 ราย หลักสูตรการผสมเทียม 2 รุ่น จำนวน 56 ราย และโครงการปรับโครงสร้างเนื้อโคขุนและตรวจสอบย้อนกลับ ได้จัดฝึกอบรมการตัดแต่งเนื้อโคให้กับบุคลากรประจำจุดจำหน่าย (butcher-shop) แล้ว และเตรียมการในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จะต้องใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการสำรวจพื้นที่ตั้งของจุดจำหน่ายใหม่แล้ว.
                                                                                      ที่มา  นสพ.ไทยรัฐ