ตารางสรุป TBT Notification ประจำเดือน สิงหาคม 2550

สรุปผลการติดตาม Notification ของสมาชิกองค์การการค้าโลก ในการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2550  รายละเอียดเพิ่มเติม