การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน วันที่ 29-30 เมษายน 2562 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน วันที่ 29-30 เมษายน 2562 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
                 - รายละเอียดเพิ่มเติม
                 -
กำหนดการสัมมนาฯ