การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

          นางอรทัย ศิลปนภาพร ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร การสัมมนาฯ ครั้งนี้มีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานกรรมการวิชาการพิจารณาร่างมาตรฐานดังกล่าว เป็นประธานนำการอภิปราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 160 คน ร่างมาตรฐานฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามความเห็นร่วมกันของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมประมงที่ต้องการจะบูรณาการการดำเนินงานด้านมาตรฐาน GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 ที่ต้องการให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรตามประกาศกำหนด ซึ่งเนื้อหาของมาตรฐานฯ นี้จะยึดแนวทางมาตรฐาน GAP กรมประมงเดิม ที่เน้นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้เข้าสู่ระบบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด