มกอช. เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (GAHP) เพื่อพิจารณามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดีของอาเซียน

               นางสาวจีรจิต ดิศสนะ และนางสาวมินตรา ลักขณา ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม The Expert Working Group on ASEAN Good Animal Husbandry Practices (GAHP) ครั้งที่ 3 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน ASEAN GAHP ในการผลิตโคนม โคเนื้อ แพะและแกะ รวมทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ฝ่ายประเทศไทยเสนอให้เพิ่มการอ้างอิงเอกสาร ASEAN Guidelines for The Prudent Use of Antimicrobial in Livestock และเสนอให้ใช้มาตรฐาน ASEAN GAHP ในการผลิตสุกร ซึ่งจัดทำโดยประเทศไทยและอาเซียนได้ประกาศใช้ไปแล้ว ในการกำหนดรูปแบบและหัวข้อของเอกสาร GAHP ของอาเซียน