โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการ

 

ส่วนที่ 2  เอกสารประกอบโครงการ

  • ขั้นตอนการสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วลิสงดิบ และลำไย [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  • แบบบันทึกการตรวจสถานที่ทําการ / สถานที่เก็บ / ยานพาหนะของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นําเข้า ผู้จําหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครอง เพื่อจําหน่ายสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  (แบบ มกษ.18 ) [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  • (ตัวอย่าง) การเขียนแบบ มกษ. 18 : กรณีย้ายสถานที่ผลิต [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  • (ตัวอย่าง) การเขียนแบบ มกษ.18 : กรณีไม่พบข้อบกพร่อง [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  • (ตัวอย่าง) การเขียนแบบ มกษ.18 : กรณียกเลิกประกอบการ [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  • บันทึกการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ [ดาวน์โหลดเอกสาร]
  • ใบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการกลาง [ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

ส่วนที่ 3  ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง