มกอช. เป็นผู้แทนไทย ร่วมประชุม Codex Committee on General Principles (CCGP) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ เมืองบอร์โด สาธารณรัฐฝรั่งเศส

               นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโคเด็กซ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครอบคลุมทั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเรื่องอาหารที่มีการปลอมปน โดยยังคงหลักการทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และฉันทามติ นอกจากนี้ FAO และ WHO จะร่วมผลักดันมาตรฐานของโคเด็กซ์และสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการกำหนดมาตรฐานของโคเด็กซ์ และประชุมคณะกรรมการประสานงานภูมิภาคเอเชีย ร่วมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์โคเด็กซ์ ปี 2020-2025 กำหนดท่าทีในระดับภูมิภาค เพื่อเสนอพิจารณารับรองโดยคณะกรรมาธิการ (Codex Alimentarius Commission: CAC) ในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป

                ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีความเห็นให้โคเด็กซ์ยังคงมีทางเลือกให้กับคณะกรรมการที่จะดำเนินงานในรูปแบบการติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้สามารถตั้งคณะทำงานย่อยได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและลดภาระงานของประธานคณะกรรมการ รวมถึงสนับสนุนการทำคู่มือการทำงานและหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินใจในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ได้มีความเห็นให้การทำงานเรื่องอาหารที่มีการปลอมปน อยู่บนพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้และไม่เกิดข้อกีดกันทางการค้า สำหรับร่างยุทธศาสตร์ของโคเด็กซ์ ปี 2020-2025 ประเทศไทยได้แสดงความเห็นให้โคเด็กซ์ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่เน้นความปลอดภัยอาหาร  เกษตรปลอดภัย สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ชาติ